Voľby do NR SR 2023

Vážení občania v sobotu 30.9.2023 sa konajú voľby do NR SR.
Nenechajte prepadnúť svoj hlas.
V sobotu máte možnosť vyjadriť svoj názor.
Nevraživosť, agresia a vulgárnosť v parlamente nemajú čo robiť.
Vráťme slušnosť do parlamentu.
Každý, ktorý sa cíti byť zodpovedný za seba, za svoju rodinu…. by mal
ísť bez rozmýšľania voliť.
Je to naše právo aj povinnosť potom je už neskoro sa sťažovať.
Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu
požiadať o prenosnú volebnú urnu aj v deň volieb telefonicky, alebo
prostredníctvom rodinného príslušníka na OÚ.

Začaté správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny k nahliadnutiu –Správne konanie Murár – Malé Straciny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o
začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo
elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Obec Malé Straciny, Malé Straciny č. 86, 990 01 Veľký Krtíš

Elektronicky: obecmalestraciny@gmail.com / mesto@velky-krtis.sk

 

Ako požiadať o hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

ako požiadať o hlasovací preukaz