Povinné zverejňovanie dokumentov

Zmluvy a dohody:

Zmluva o vykonaní auditu 2016

Dodatok č.1 k zmluve č. N109/08 Marius Pedersen a.s.

Zmluva č. E 109/17 Marius Pedersen a.s.

Zmluva_o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb SLSP,a.s.

Mandátna zmluva SLSP, a.s.

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti 1220162

Zmluva o vykonaní auditu 2015

Zmluva o dielo 4/4/2016 J-STAV

Zmluva o dielo 3/4/2016 J-STAV

Zmluva o budúcej zmluve Natur-Pack

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č. 1220161

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Zmluva o dielo 261115, Zmluva o dielo 261115-4-1, Zmluva o dielo 261115-5-1, Zmluva o dielo 261115-5-2

Zmluva o dielo č. 022015

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti – zverejnené 30.12.2015

Zmluva o dielo Premier Consulting – rekonštrukcia Obecného domu

Zmluva o službách 131014/2 Enviromentálny fond

Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytového priestoru ,Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2011,Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2011
Nájomná zmluva Agro Čelovce
Cenník služieb Marius Pedersen
Dohoda o používaní el. služieb Sociálnej Poisťovne
Zmluva o el. komunikácii Dôvera
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny SSE 1,SSE_2,SSE_3
Zmluva o dielo č. 09/2014 – Renovia, s.r.o.
Mandátna zmluva č.15/2014 – Ing. Igor Kokavec
Zmluva o dielo – Premier Colsunting, spol. s r.o.
Zmluva o termínovanom účte VÚB,Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB,Zmluva o zriadení záložného práva VÚB,Zmluva o bežnom účte VÚB, Zmluva o osobitnom účte VÚB
Zmluva o spolupráci SLOVANET,Darovacia zmluva SLOVANET

Faktúry:

Prijaté faktúry 2012, Prijaté faktúry 2013, Prijaté faktúry 2014,

Prijaté faktúry 2015 , Prijaté faktúry 2016 , Prijaté faktúry 2017

Objednávky:

 

Verejné obstarávania:

 

Správne konania:

Správne konanie Baňa Dolina

Správne konanie o vydanie súhlasu na výrub jaseňa

Oznámenia:

Oznámenie o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obce 2014

Pridaj komentár