platné VZN

VZN č. 1/2023 o  vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Malé Straciny

VZN č.4/2022 o určovani a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev o urč. sup. a orient. čisel

VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prev. služieb

VZN č. 2/2022 o organizovaní miestneho referenda

VZN č.1/2022 o tvorbe a ochrane zelene

VZN č.2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č.1/2014 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň

VZN č.4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Malé Straciny

VZN č. 3/2013 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

VZN č. 2/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Malých Stracinách, Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013, Príloha č. 2 k VZN č. 2/2013, DODATOK č. 1 k Prílohe č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013

VZN č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach

VZN č. 1/2012 o ochrane drevín

Pridaj komentár