Začaté správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Správne konania v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny k nahliadnutiu –Správne konanie Murár – Malé Straciny

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o
začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo
elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Obec Malé Straciny, Malé Straciny č. 86, 990 01 Veľký Krtíš

Elektronicky: obecmalestraciny@gmail.com / mesto@velky-krtis.sk