A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Malé Straciny

Sídlo: Malé Straciny 86, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 17061750

DIČ: 2021319652

Štatutárny zástupca: Lukáš Varga - starosta obce

e-mail: obecmalestraciny@gmail.com

tel. č.: 047 / 489 64 31

   

     Obec Malé Staciny je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.