A
A
A

Platné VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
8.11.2023
VZN č. 1/2023 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Banskobystrického
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 1/2023 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Banskobystrického
8.11.2023
VZN č.4/2022 o určovani a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev o urč. sup. a orient. čisel
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č.4/2022 o určovani a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev o urč. sup. a orient. čisel
8.11.2023
VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prev. služieb
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prev. služieb
8.11.2023
VZN č. 2/2022 o organizovaní miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 2/2022 o organizovaní miestneho referenda
8.11.2023
VZN č.1/2022 o tvorbe a ochrane zelene
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č.1/2022 o tvorbe a ochrane zelene
8.11.2023
VZN č.2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č.2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
8.11.2023
VZN č.1/2014 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č.1/2014 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň
8.11.2023
VZN č.4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Malé Straciny
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č.4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Malé Straciny
8.11.2023
VZN č. 3/2013 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 3/2013 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
8.11.2023
DODATOK č. 1 k Prílohe č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov DODATOK č. 1 k Prílohe č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013
8.11.2023
Príloha č. 2 k VZN č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Príloha č. 2 k VZN č. 2/2013
8.11.2023
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013
8.11.2023
VZN č. 2/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Malých Stracinách
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 2/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Malých Stracinách
8.11.2023
VZN č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 1/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
8.11.2023
VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
8.11.2023
VZN č. 1/2012 o ochrane drevín
Detail dokumentu
Dátum 8.11.2023
Názov VZN č. 1/2012 o ochrane drevín